Kosten

Onderhoudsplicht

 

Wie betaalt de kosten voor het kind? Volgens de wet moeten beide ouders betalen voor hun kind. Dat volgt uit de wettelijke onderhoudsplicht die op ouders weegt. Elke ouder is onderhoudsplichtig ten aanzien van zijn of haar kind. Ouders kunnen niet afspreken dat één van hen geen onderhoudsplicht heeft.

 

De onderhoudsplicht van ouders is een gevolg van de juridisch vastgestelde afstammingsband tussen ouder en kind. Een vader moet bijvoorbeeld voor zijn kind betalen omdat hij met de moeder getrouwd is (of was). Dan werd zijn vaderschap bij de geboorte automatisch vastgesteld. Maar een vader kan ook zelf een afstammingsband met zijn kind creëren door het (voor of na de geboorte) te erkennen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand (of voor een notaris). Ook als vaderschap – onvrijwillig – bij vonnis is vastgesteld na een procedure voor de familierechtbank, zal de vader voor zijn kind moeten betalen. In al deze gevallen bestaat er immers een door het recht vastgestelde (oorspronkelijke) afstammingsband tussen vader en kind.

 

Een moeder moet voor haar kind betalen omdat zij het kind gebaard heeft. De wet zegt dat zij juridisch moeder wordt omdat zij van het kind bevallen is. Haar naam moet daarom in de geboorteakte van het kind worden vermeld en die vermelding maakt haar moeder. De afstammingsband tussen een kind en zijn moeder staat dus bijna altijd automatisch vast.

 

Sinds 2015 kan ook de lesbische partner van de meemoeder een afstammingsband met het kind krijgen, op voorwaarde dat dit kind nog geen juridische vader heeft. Deze vrouw wordt de 'meemoeder' van het kind genoemd. Ook zij is onderhoudsplichtig, naast de moeder.

 

Dit waren allemaal voorbeelden van ouders (moeders, vaders, meemoeders) die voor hun kinderen moeten betalen omwille van het feit dat zij met hen een juridisch vastgestelde oorspronkelijke afstammingsband hebben. Maar er bestaat nog een ander soort afstamming, die we adoptie noemen. Wie een kind adopteert (steeds na een procedure voor de familierechtbank), is als adoptant evenzeer onderhoudsplichtig voor de geadopteerde. Op adoptanten weegt immers ook de onderhoudsplicht van oorspronkelijke ouders. De onderhoudsverplichtingen die na adoptie ontstaan, worden vermeld in afzonderlijke wetsbepalingen.

 

De onderhoudsplicht gaat over wie moet betalen. Dat staat juridisch vast en hierover kan niet worden onderhandeld.

 

De onderhoudsbijdrage is iets totaal anders. Het gaat daarbij om de vraag hoeveel een ouder moet betalen en op welke manier de betalingen gebeuren. Ouders hebben heel wat mogelijkheden op dit vlak.

 

Wie beheert de inkomsten en de uitgaven?

 

Wat zijn inkomsten voor het kind? Wat zijn uitgaven voor het kind? Wie beheert de inkomsten en de uitgaven voor uw kind? Wie betaalt wat met welk geld? Wie beslist welke kosten noodzakelijk zijn? Wie heeft het kind fiscaal ten laste? Betaalt u beiden evenveel of betaalt de ouder met een hoger inkomen meer? Wie betaalt hoeveel en hoelang onderhoudsgeld? Bij wie heeft het kind zijn officieel adres? Wie ontvangt het kindergeld? Wat gebeurt er met de studiebeurs? Er zijn vele regelingen mogelijk. U kunt apart en/of samen kosten beheren.

 

Een rechter of u zelf beslist wat uw kostenregeling is

 

Een rechter beslist dikwijls een kostenregeling waarbij één ouder de kosten beheert. Een gangbare regeling is de volgende: Moeder beheert de kosten. Alle inkomsten komen bij haar en zij doet alle uitgaven. Moeder ontvangt het kindergeld en heeft het kind fiscaal ten laste. Vader betaalt aan moeder onderhoudsgeld voor het kind. Deze eenvoudige regeling kan goed werken.

 

Sommige ouders kiezen ook een eenvoudige regeling waarbij één ouder de kosten beheert. Meer en meer ouders kiezen voor kostenco-ouderschap. Zij beheren samen de kosten via een kindrekening. Kostenco-ouderschap vereist veel praktische afspraken.

 
U kunt samen een kostenregeling op uw maat uitdokteren, een regeling die voor u beiden fiscaal interessant is. Een doordacht kostenplan maken is niet eenvoudig. De regelingen van de belastingen bijvoorbeeld zijn ingewikkeld en soms misleidend. Fiscaal co-ouderschap is niet altijd de meest interessante regeling. Als u een uitkering ontvangt en u zoekt een kostenregeling die optimaal is voor deze uitkering, dan moet u de ingewikkelde uitkeringsregels bestuderen. U vindt hierover informatie in Vragen over geldzaken.

 
Een ingewikkelde kostenregeling kan vlot verlopen op voorwaarde dat de kosten nauwkeurig zijn beschreven. Anders komen er veel misverstanden en meningsverschillen over de noodzakelijkheid van bepaalde uitgaven. Een persoonlijk kostenplan kan goed werken als u zich goed informeert en de regeling praktisch uitwerkt. U kunt uw kostenvragen bespreken met een specialist. Een bemiddelaar in familiezaken, een advocaat of een notaris kan u helpen u bij de opstelling van een kostenplan.

 

Eén ouder beheert de kosten
Kostenco-ouderschap
Kostenregeling op maat

 

Lees meer
Fiscaal co-ouderschap
Wie heeft het kind fiscaal ten laste?
Wie betaalt onderhoudsgeld?
Bij wie heeft het kind zijn officiële adres?