Verblijf

Wanneer verblijft het kind bij elke ouder? De ouders kunnen daarover een overeenkomst sluiten en dus samen beslissen, ofwel een rechter laten beslissen. Enkel ouders die door onderlinge toestemming uit de echt wensen te scheiden, moeten omtrent het verblijf een schriftelijke overeenkomst sluiten vooraleer deze echtscheidingsprocedure kan starten.

 

Volgens de Belgische wet zijn twee regelingen mogelijk. Ofwel beslist u samen tot ongelijk verdeeld verblijf. Het kind spendeert dan meer tijd bij de ene ouder (met 'hoofdverblijf') dan bij de andere ouder (met 'secundair verblijf'). Ofwel kiest u samen voor gelijkmatig verdeeld verblijf (= verblijfsco-ouderschap). Het kind verblijft dan evenveel tijd bij de ene ouder als bij de andere. Dat kan een week/weekregeling zijn, maar ook een regeling waarin het kind drie weken bij de ene en drie weken bij de andere ouder verblijft, is een vorm van verblijfsco-ouderschap. Zelfs een dagelijkse wissel is een vorm van gelijkmatig verdeeld verblijf, maar dat is uiteraard te belastend voor kinderen.

 

Een rechter mag verblijfsco-ouderschap enkel op verzoek van een ouder beslissen. Als geen enkele ouder verblijfsco-ouderschap vraagt, mag de rechter dit niet opleggen. Als een ouder verblijfsco-ouderschap vraagt, dan moet een rechter bij voorrang onderzoeken of verblijfsco-ouderschap in het belang van dit kind en van deze ouders is.

 

Wat is best voor een kind? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt niet dat de verblijfsregeling het welbevinden van een kind bepaalt. Kinderen met hoofdverblijf bij één ouder ontwikkelen goed. En kinderen met verblijfsco-ouderschap ontwikkelen goed. Het is van belang dat iedereen de regeling aanvaardt en zijn best doet om de regeling goed uit te voeren. Als er problemen zijn, dan hangen die samen met slepende conflicten tussen de ouders over hun kind, zowel bij hoofdverblijf als bij verblijfsco-ouderschap.

 

De ouders beschrijven of de rechter beschrijft de regeling meestal in een ouderschapsplan. Sommigen beschrijven de regeling kort en algemeen, anderen uitvoerig en concreet. Een plan met heldere regelingen vermijdt misverstanden en conflicten. Voorspelbaarheid en overzichtelijkheid brengen meestal rust. De regeling beschrijft best duidelijk waar het kind op een bepaalde dag en een bepaald uur verblijft. Bij welke ouder verblijft het kind op schooldagen en weekends, tijdens de zomervakantie, de kerst- en paasvakantie, de herfst- en krokusvakantie en op feestdagen? Wat zijn de overgangsuren?

 

Sommige ouders voeren de verblijfsregeling zeer stipt uit, vooral in het begin. Andere stoppen de regeling in de kast en gebruiken in de praktijk soepele mondelinge regelingen, aangepast aan wisselende omstandigheden. Het plan komt pas weer uit de kast in geval van conflict.

 

Een verblijfsregeling eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt of huwt of na een procedure voor de familierechtbank ontvoogd wordt. Als de kinderen jong zijn op het moment dat de ouders apart gaan wonen, stopt de aanvankelijke verblijfsregeling in de praktijk meestal vroeger. Veranderde omstandigheden en de invloedrijke meningen van het kind nopen dikwijls tot een verandering van de verblijfsregeling in de loop der jaren, voordat het kind meerderjarig is.

 

Hoofdverblijf bij één ouder
Verblijfsco-ouderschap
Een verblijfsregeling op maat

 

Lees meer
Wat is de beste regeling?
Wat mag niet?